Aanvonk Company

Aanvonk Company vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Aanvonk Company is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aanvonk Company verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Aanvonk Company.

Aanvonk Company verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • u gebruik maakt van de diensten van Aanvonk Company;
 • u een overeenkomst heeft met Aanvonk Company;
 • u een offerteaanvraag doet;
 • u de website van Aanvonk Company bezoekt;
 • u contact opneemt met Aanvonk Company;
 • u het contactformulier op de website invult;
 • u een programma boekt via de website van Aanvonk Company.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aanvonk Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website ,
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan ons,
 • Betalingsgegevens, zoals IBAN-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aanvonk Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van diensten: in verband met het aangaan van een overeenkomst verzamelt en gebruikt Aanvonk Company de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;
 • u contact met Aanvonk Company opneemt via het contactformulier op de website en/of op een andere manier contact met ons opneemt;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, dienst, tip, handigheid etc.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Aanvonk Company heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Aanvonk Company kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Aanvonk Company zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marij@aanvonkcompany.nl, dan verwijderen we deze informatie. Aanvonk Company verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Aanvonk Company de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Aanvonk Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aanvonk Company) tussen zit. Aanvonk Company gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via e-mail, LinkedIn, Facebook of WhatsApp
– Voor facturen en boekhouding gebruiken we Microsoft Office. In dit systeem slaan we verkregen N.A.W. gegevens op en gebruiken we ze voor op de factuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aanvonk Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig
Foto’s > Indien toestemming voor online gebruik totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aanvonk Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aanvonk Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of opdracht te geven om deze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aanvonk Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marij@aanvonkcompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aanvonk Company wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aanvonk Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marij@aanvonkcompany.nl.C

Wijzigingen Privacy Policy

Aanvonk Company heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

 

Contactgegeven Aanvonk Company

Aanvonk Company, gevestigd aan Springbeekweg 5926RJ te Venlo-Blerick, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marij Naarding is de Functionaris Gegevensbescherming van Aanvonk Company. Zij is te bereiken via marij@aanvonkcompany.nl

Contactgegevens:
www.aanvonkcompany.nl
+31627289406

TACTGEGEV